Centrum Języków Obcych jest jednostką ogólnouczelnianą UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE. Prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów, a ponadto lektorat języka łacińskiego na kierunku Filologia Polska oraz na wybranych kierunkach w Instytucie Neofilologii. Szczegółowe informacje - patrz INFORMACJE DLA KANDYDATÓW.

Uczestnictwo w lektoratach prowadzonych w Centrum umożliwia osiągnięcie poziomu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji  oraz standardami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Na studiach I stopnia lektoraty rozpoczynają się od II semestru I roku studiów i kończą egzaminem po IV semestrze. Obejmują one 110 godzin rozłożonych na 3 semestry (40 + 40 + 30 godzin) na studiach stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych rozłożonych na 4 semestry (30+25+25+30 godzin).

Na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wprowadzono specjalistyczny lektorat w wymiarze 15 godzin.

CJO oferuje również kursy w ramach wykładów ogólnouczelnianych, jak Business English czy English at Work.

Aktualnie realizując projekt Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP proponujemy studentom ostatniego roku studiów magisterskich warsztaty rozwijające kompetencje języka angielskiego w biznesie.