Informacje dla kandydatów

INFORMACJE CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH (CJO)

O LEKTORACIE JĘZYKA OBCEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 


1. Każdego studenta obowiązuje lektorat języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyjątek stanowi kierunek: Turystyka i Rekreacja, którego studenci uczą się dwóch języków obcych, w tym jednego na poziomie B2:

a) obowiązkowy j. angielski na poziomie B2

b) drugi język do wyboru na deklaracji

2. Student, który nie spełnia warunków kwalifikujących na poziom B2 ma obowiązek we własnym zakresie przygotować się do uczestnictwa w lektoracie na tym poziomie przed jego rozpoczęciem, tj. w I semestrze I roku. Aby sprawdzić swoje przygotowanie do lektoratu należy zapoznać się z OPISEM KWALIFIKACJI oraz rozwiązać TEST KWALIFIKACYJNY. Wyniki testu mają wyłącznie charakter informacyjny. Dodatkowy test zostanie przeprowadzony na pierwszych zajęciach z języka.

3. Studenci wszystkich kierunków mogą wybrać naukę jednego z n/w języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. Na ogół jest to kontynuacja nauki języka obcego zdawanego na maturze. W tym celu wypełniają deklarację dołączoną do formularza wpisowego i składają w dniu wpisu na studia.

4. Zajęcia trwają 3 semestry po 40, 40 i 30 godzin lekcyjnych (w sumie 110 godz.) - rozpoczynają się w drugim semestrze I roku i kończą się egzaminem po czwartym semestrze na II roku.

5. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i z egzaminu, jeśli:

a) posiada znajomość języka udokumentowaną międzynarodowym certyfikatem co najmniej na poziomie B2,

b) ukończył lektorat na tym poziomie na naszej lub innej uczelni,

c) zna język na poziomie B2 i przystąpi do egzaminu na tym poziomie w terminie zerowym.
Zgłoszenia studentów przyjmowane są w sekretariacie CJO, pokój 463 do 30 listopada 2019 r.
Wykaz uznawanych certyfikatów.

6. Studenci, którzy chcą być zwolnieni z uczęszczania na lektorat, mają obowiązek zgłosić się na pierwsze zajęcia wg swojego harmonogramu z certyfikatem i jego kopią, bądź z indeksem i zaświadczeniem z innej uczelni.

7. Osoby zwolnione z uczestnictwa w zajęciach na poziomie B2 mają prawo wybrać w ramach przysługujących im 110 godzin lektoratu naukę jednego z wyżej wymienionych języków na dowolnym poziomie. W celu wpisania się do odpowiedniej grupy należy zgłosić się do sekretariatu CJO, pok. 463, tel. 12-662-63-58.  (Aby powstała grupa musi być minimum 12 osób chętnych)

Zasady organizacji lektoratów

Lektoraty dla osób niepełnosprawnych